FLC The Canava

FLC The Canava FLC Quy Nhơn đi đầu về bất động sản Quy Nhơn..Dự án nằm trên con đường duy nhất lên Eo Gió Kỳ Co..Mở bán